שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור ספורט ונופש ואזור משקי וקביעת הנחיות למת

תוכנית מי/ מק/ 230/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור ספורט ונופש ואזור משקי וקביעת הנחיות למת
מספר: מי/ מק/ 230/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה

תיאור המיקום:
ישוב: צובה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29950חלק1, 5
29960חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 230קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2000תאריך פרסום: 16/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4881. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס .