שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...

תוכנית בר/ 40/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...
מספר: בר/ 40/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאיזור מגורים לשטח חקלאי.
ב. שינוי יעוד משב"צ לשצ"פ.
ג. שינוי יעוד מדרך משולבת לדרך.
ד. שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ ולאיזור מגורים א'.
ה. שינוי מדרך משולבת לשצ"פ.
ו. שינוי בחלוקת המגרשים 545 ו-547.
ז. קביעת זכות מעבר לרכב לעיבוד חקלאי לנחלות
הגובלות מצפון בשצ"פ 410 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4707חלק4-5, 23
4708חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 40/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגוריםשינוי
תוכניתבר/ 40/ 2הרחבת ישובשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3680. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות16/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 822. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2002
קבלת תכנית18/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200301016/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201010/06/2002