שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.

תוכנית בר/ 84/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.
מספר: בר/ 84/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.
ב. שינוי יעוד מדרך לשביל להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין

תיאור המיקום:
יד בנימין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4302חלק1, 17
4303חלק1, 26, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 84/ 7שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1986תאריך פרסום: 17/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3347. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית09/03/1985