שינוי יעוד מאזור מסחרי למגורים - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מסחרי למגורים - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ופיצול מגרש 1457 ממסחרי לשני מגרשים מגורים א',
1457 א' ו- 1457 ב' כל אחד משפחתי.
2. שינוי קו בניין קדמי מ- 0 ל- 5 מ'.
3. שינוי יעוד דרך ברוחב כ- 6 מ' לש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 32הגדלת מגרשים באזור מגורים - בנה ביתך - שלב ב' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/1983תאריך פרסום: 27/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2972. עמוד: 261. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים02/10/1983
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1983
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1983תאריך פרסום: 17/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2904. עמוד: 1374. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/1983תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1983. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1983. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1983.
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1983
קבלת תכנית15/11/1982