שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א

תוכנית ש/ 1484

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א
מספר: ש/ 1484
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משקי עזר והפיכתו לשטח מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
- קביעת הנחיות בדבר שטחי הבניה המותרים, הוראות בניה, הוראות לביצוע/היתרים.
- הסדרת קו בנין למבנה קיים.
- שינוי יעוד ממשקי עזר למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןבנימינה-גבעת עדהבנימינה-גבעת עדההאורנים גבעת עדה

תיאור המיקום:
פינת רח' הגבעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10146חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 95תכנית מיתאר גבעת עדהשינוי
תוכניתש/ מק/ 950/ אהקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון".כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות27/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5665. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2011
קבלת תכנית14/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201201517/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה