שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים.

תוכנית עח/ 41/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים.
מספר: עח/ 41/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאיזור נחלה חקלאית, לאיזור מגרש
מגורים, בשטח של 0.941 ד'.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי באיזור נחלה חקלאית, לשטח
מגורים באיזור נחלה חקלאית. (השלמה, ל-3 ד'
באיזור המגורים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית הלוי

תיאור המיקום:
ישוב: בית הלוי
מגרש: 14 לפי ת.ב.ע.
גוש ישן: 8410.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8480חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1997.
פרסום לאישור ברשומות13/08/1997תאריך פרסום: 13/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4557. עמוד: 5154. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1996תאריך פרסום: 12/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4380. עמוד: 1616. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה07/06/1995
קבלת תכנית26/03/1995