שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למגורים קומה אחת קוטג', שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 13שטח למרכז ספורט - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1989. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1989. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1989.
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. עמוד: 3632. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1988תאריך פרסום: 21/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3601. עמוד: 521. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1988. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1988. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1988.
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1988
קבלת תכנית23/06/1988