שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה,בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורי

תוכנית בר/ 11/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה,בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורי
מספר: בר/ 11/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה, בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורים ובנייני חברה לפי תכנון כללי חדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
מרחב תכנון שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 11/ 1לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1972תאריך פרסום: 19/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1868. שנה עברית: התשלג .