שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור משקים -נהלל

תוכנית ג/ 7193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור משקים -נהלל
מספר: ג/ 7193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
התיית דרכי גישה .איתור שטח למשקים לגידול בעלי חיים
צמחים וכל מבנה אחר הדרוש במישרין לשימוש חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17194חלק2
17496חלק1-2
17498חלק55, 5831, 45-46, 54, 56-57, 59-60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1291. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות09/05/1991תאריך פרסום: 09/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3874. עמוד: 2367. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/1991
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1990
קבלת תכנית23/10/1990