שינוי יעוד מבניני צבור ואזור מסחרי למגרשים.

תוכנית ממ/ 931

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבניני צבור ואזור מסחרי למגרשים.
מספר: ממ/ 931
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מבניני צבור ואזור מסחרי למגרשים. 2. חלוקת השטח למגרשי בניה שטח צבורי פתוח ושטח לבניני צבור. 3. התווית דרכים חדשות והקטנת דרכים קיימות. 4. הבטחת תוואי חדש ונחל מבוטל (לפי המלצת ת.צ.ל) והכל לפי תשריט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק1, 3, 7, 9, 11-14, 21-23
7869חלק6, 10-17, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1975תאריך פרסום: 16/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2156. שנה עברית: התשלו .