שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים

תוכנית 6/ 03/ 192

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים
מספר: 6/ 03/ 192
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות שדה משה והסביבה הקרובה לו בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה

תיאור המיקום:
מושב שדה משה והסביבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1827חלק
1843חלק
1844חלק
1847חלק
1848חלק
1849חלק
1850חלק
1851חלק
1852חלק
1853חלק
1862חלק
1864חלק
34109חלק2-105
34110חלק2, 5-22, 25-27
34181חלק2-4, 33, 35-37, 39-40, 44, 46
34189חלק2, 4, 6, 8-9
34190חלק8, 17, 23, 28, 33, 35, 37, 39, 42, 45-46, 50-52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1983תאריך פרסום: 21/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2946. שנה עברית: התשמג .