שינוי יעוד מגורים בנחלה ויעוד חקלאי ליעוד מגורים לאירוח כפרי -כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 19468

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מגורים בנחלה ויעוד חקלאי ליעוד מגורים לאירוח כפרי -כפר יחזקאל
מספר: ג/ 19468
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים בנחלה ויעוד חקלאי למגורים ואירוח כפרי.
2. שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים בנחלה ויעוד חקלאי לאיזור מגורים ואירוח כפרי.
3. קביעת שימושים והוראות בניה בתחום התכנית.
4. קביעת תכליות מותרות והנחיות מפורטות להוצאת היתרי בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים בנחלה ויעוד חקלאי לאזור מגורים ואירוח כפרי.
3. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני משק ומבנים חקלאיים.
4. לגיטמציה למבנים חקלאיים קיימים בהתאם לתוכנית ג/ 12342.
5. קביעת הוראות לפיתוח לאיזור מגורים ואירוח כפרי.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.
7. הוראות אדריכליות.
8. זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20539חלק81
23088חלק110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאלשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2011
קבלת תכנית10/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101531/10/2011