שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
מספר: מש/ 8/ 1/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית.
ב. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. קביעת קווי בניין למבנה הקיים עפ"י תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרביר א סכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/10/2004
קבלת תכנית06/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500422/02/2005