שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).

תוכנית כס/ ב/ 1/ א/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).
מספר: כס/ ב/ 1/ א/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור מסחר + משרדים לאזור מגורים ג' + חזית מסחרית בקומת קרקע תחתונה.
בנית בית מגורים בגובה קומת קרקע תחתונה + קומת קרקע עליונה + 2 קומות סה"כ 12 יח"ד וחזית מסחרית בחלק מקומת הקרקע התחתונה.

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד ממסחר+ משרדים למגורים ג' + חזית מסחרית על חלק מהחזית בקומת קרקע תחתונה.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.
3. קביעת שלבים לבצוע.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאזמיר, נשר, עיט

תיאור המיקום:
במערב: רח' העיט, במזרח:מגרש 20 רח' הזמיר, בדרום: רח' הנשר, בצפון: מגרש 2000.
קואורדינטה מערב מזרח - Y 676-900
קואורדינטה דרום צפון - X 193-350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9088חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ גג/ גחישוב שטח ע.גג במגורים א',ב',ג',מיוחד,מסחר מגכפיפות
תוכניתכס/ במ/ 1/ ארח' בן-יהודה , רח' עפרוני.שינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גזקביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסהכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ אגגותכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ מהוראות לבניית מרתפים ומחסניםכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גגגגותכפיפות
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ דגדירות גן במגורים ב' מיוחד+ג+ג מיוחדכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4226. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1067. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/04/2007
קבלת תכנית20/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה