שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מפורטת, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים. ביטול זיקתו של מגרש לנחלה באזור מגורים בישוב חקלאי והפיכתו למגרש עצמאי ונפרד, באזור מגורים א', תוך שינוי יעוד של המגרש המפוצל למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
ביטול זיקתו של מגרש לנחלה, הקצאת 0.701 דונם מתוך אזור מגורים בישוב כפרי למגורים א', כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד המגרש המבוקש לפיצול, מאזור מגורים בישוב כפרי לאזור מגורים א' (תא שטח 2).
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח 2) ל- 210 מ''ר מתוכם 175 מ''ר שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים בישוב כפרי (תא שטח B1) ל- 390 מ''ר מתוכם 275 מ''ר שטחים עיקריים.
מותר יהיה להקים יח''ד אחת + יחידת דיור קטנה הצמודה אליה בשטח של 55 מ''ר.
ה. קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
ו. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ז. קביעת קוי הבניין במגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק8549
2936חלק416-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בניםשינוי
תוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2011
קבלת תכנית27/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011