שינוי יעוד מגרש: ממגרש מיועד לבעל מקצוע (100), למגרש מיועד לבן ממשיך

תוכנית עח/ 139/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרש: ממגרש מיועד לבעל מקצוע (100), למגרש מיועד לבן ממשיך
מספר: עח/ 139/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש: ממגרש מיועד לבעל מקצוע (100),
למגרש מיועד לבן ממשיך (27 א').
נחלה מפוצלת מס' :27 27 א' הינו חלק בלתי נפרד
מנחלה 27

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
מגרש 27 בגוש 8311, מגרש 100 בגוש 8310 (27א בתכנית)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק33
8311חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1991תאריך פרסום: 31/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3841. עמוד: 1208. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 09/09/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/1990
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1990תאריך פרסום: 03/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3770. עמוד: 2912. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית02/01/1990