שינוי יעוד מגרשים מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד.

תוכנית בב/ 607/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרשים מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד.
מספר: בב/ 607/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות את יעוד המגרשים מאזור מגורים א' לאזור
מגורים מיוחד. סה"כ 23 יחידות דיור ב-4 בנינים של
4 קומות ויציאות על הגג מעל קומת עמודים מפולשת.
סה"כ 2783.87 מ"ר שטח עיקרי ו-892.04 מ"ר חלקי
שרות עפ"י הטבלה המפורטת להלן.
ב. המבנים יבנו על עמודים 4 קומות מגורים ועלהן
יציאות על הגג. סה"כ 17.80 מ' גובה ממפלס הכניסה
לבנין.
ג. לקבוע שטחים ציבוריים בתוך המבנים שיבנו על חשבון
היזמים ויעברו לרשות העיריה ללא תמורה סה"כ 240
מ"ר שטח עיקרי וחלקי שרות.
ד. לקבוע שטחים להרחבת הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
ישוב: בני ברק
רחוב בן פתחיה 15,17,19,21

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6122חלק236-239
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1996.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3842. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1199. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/1995
פרסום הכנת תכנית ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3423. שנה עברית: התשנה .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית13/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה13/03/1995
קבלת תכנית13/03/1995