שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג' - מגרש 87 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג' - מגרש 87 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגרש מס' 86
ע"י שינוי ייעודקרקע מדרך לאזור מגורים ג'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק5, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1990תאריך פרסום: 10/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3771. עמוד: 2903. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1990
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 3091. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1990. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1990. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה22/01/1990
קבלת תכנית12/12/1989