שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה

תוכנית 8/ 03/ 109/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה
מספר: 8/ 03/ 109/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול דרכים 15, 3, ו-7א', ושינוי היעוד שלהן לתעשיה.
ב. איחוד החלקות: 68/א, 83, 84, 85, 86, 87 - לחלקה חדשה שתכלול בתוכה גם את דרך מס' 15 שהתבטלה חלק מדרך 3 שהתבטלה - החלקה החדשה תקרא 150.
ג. איחוד חלקות 79 - 72, 88, 89, 89/א לחלקה חדשה שתכלול בתוכה גם את חלק דרך מס' 3 שהתבטלה - החלקה החדשה תקרא 151.
ד. קו הבניין לאורך הגבול המשותף לחלקות חדשות 150, 151 יהיה קו בניין 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2012חלק
2025חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםכפיפות