שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות

תוכנית בר/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות
מספר: בר/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות לפי הפירוט הבא: שינוי יעוד מחלקאי למבנים מיוחדים של השרות על שטח זה יוקמו, מבנה מעבדה, משרדים ועמודות הקפצה שישמשו את השרות להזרעה, שינוי יעוד חקלאי למבנה משק על שטח זה יקומו פירות, מתבנים ורידי עגלים שישמשו לשרות להזרעה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ליד קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2204חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1976תאריך פרסום: 21/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2263. עמוד: 82. שנה עברית: התשלז .