שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים

תוכנית 6/ 03/ 111/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים
מספר: 6/ 03/ 111/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים 3.0 דונם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים

תיאור המיקום:
קיבוץ רבדים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2301חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1984תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית14/03/1984