שינוי יעוד מחקלאי לבניה -נצרת

תוכנית ג/ 2634

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לבניה -נצרת
מספר: ג/ 2634
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לאזור בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16501כל הגוש
16502כל הגוש
16503כל הגוש
16504כל הגוש
16505כל הגוש
16506כל הגוש
16507כל הגוש
16508כל הגוש
16509כל הגוש
16510כל הגוש
16511כל הגוש
16512כל הגוש
16513כל הגוש
16514כל הגוש
16515כל הגוש
16516כל הגוש
16517כל הגוש
16518כל הגוש
16519כל הגוש
16520כל הגוש
16521כל הגוש
16522כל הגוש
16523כל הגוש
16524כל הגוש
16525כל הגוש
16526כל הגוש
16527כל הגוש
16528כל הגוש
16529כל הגוש
16530חלק
16531כל הגוש
16532כל הגוש
16533כל הגוש
16534חלק
16535חלק
16536חלק
16538חלק
16539חלק
16540חלק
16541חלק
16542חלק
16543כל הגוש
16544כל הגוש
16556חלק
16557חלק
16558חלק
16561חלק
16562חלק
16563חלק
16564חלק
16577חלק
16578כל הגוש
16579כל הגוש
16580כל הגוש
16581כל הגוש
16583כל הגוש
17511חלק
17512חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
פרסום לאישור ברשומות27/02/1986תאריך פרסום: 27/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3305. עמוד: 1454. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות14/02/1980תאריך פרסום: 14/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2604. עמוד: 1070. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1979תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1979.
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1976
קבלת תכנית27/05/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42109/02/2010