שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 בחלק מחלקה 13

תוכנית מש/ 8/ 1/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 בחלק מחלקה 13
מספר: מש/ 8/ 1/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ולשטחי ציבור.
חלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימון ז' לחוק.
קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחלאי למגורים.
שינוי יעוד מחקלאי לשטח למבני ציבור.
חלוקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימון ז' לחוק.
קביעת זכויות והוראות בניה.
שינוי יעוד שטח חקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
התכנית ממזרח לכביש 574 בכניסה ע"י המועצה בישוב מרגה, ישוב מישובי זמר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/12/2010
קבלת תכנית15/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100307/02/2011