שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', כפר יסיף

תוכנית גנ/ 18087

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', כפר יסיף
מספר: גנ/ 18087
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה נקודתית לאזור מגורים ב' בחלקה 26 בגוש 18886.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב.
קביעת הוראות הבינוי וזכויות הבנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18767חלק42
18886חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4228כפר יסיףשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 964. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5783. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2009
קבלת תכנית22/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000801/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901206/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה