שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה

תוכנית גנ/ 18079

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
מספר: גנ/ 18079
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת אזור מגורים ב' סלאמה
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב

עיקרי ההוראות:
הצאת איזור מגורים ב' סלאמה
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/04/2009
קבלת תכנית16/02/2009