שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה

תוכנית ג/ 15919

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה
מספר: ג/ 15919
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר ושינוי במערכת דרכים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', מגורים מעורב במסחר
ב. שינוי יעוד ממגורים א' למגורים למגורים מעורב במסחר
ג. ביטול והסדרת דרכים.
ד. שינוי משצ"פ לדרך.
ה. הסדרת שצ"פ.
קביעת הוראות וזכויות בניה
ו. הקלה מהרצועה לתכנון למסילת רכבת ( עפ"י התשריט).
ז. הקלה בקו בנין מדרך איזורית מס' 754 ( ל- 5 מ' מהקצה במקום 35 מ' מהקצה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק22
17519חלק8, 44-45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7837דרך גישה מספר 6400, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 11317שכונה צפונית המהווה שינוי ל-ג/ 5249 המאושרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1671. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2838. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית12/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2005
קבלת תכנית21/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2005