שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עמרי נאיל-סנדלה

תוכנית ג/ 14381

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עמרי נאיל-סנדלה
מספר: ג/ 14381
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור מגורים "א" ודרך.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ודרך.
קביעת תכליות המותרות לכל עוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלהצנדלה

תיאור המיקום:
סנדלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20613חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11566שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרךשינוי
תוכניתג/ 6408תכנית מפורטת מס'6408 כפר סנדלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט14/01/2010
פרסום תכנית לדחייה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 5858. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3844. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית23/11/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית