שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10602

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10602
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משימוש חקלאי למגורים על מגרשים
לבניה עצמית של מבנים חד ודו משפחתיים תוך הקצאת
שטחים ל:
1. אזורי מגורים ושטחים ציבוריים פתוחים.
2. התווית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל.
3. קביעת הנחיות ותנאים כתכנון מפורט שיאפשרו הוצאת
היתרי בניה בשטח התכנית.
שטח התכנית 44.9 דונם מ' יח' דיור המרבי 220

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 48. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3957. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית22/03/1998