שינוי יעוד מחקלאי למסחר ומשרדים, זרזיר

תוכנית ג/ 17465

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למסחר ומשרדים, זרזיר
מספר: ג/ 17465
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחלקאי למסחר ומשרדים, דרך משולבת ושצ"פ.
קביעת הנחיות בינוי ועצוב של הבניין לפי תכנית בינוי מצורפת.
קביעת זכויות והגבלות בנייה בהתאם לטבלת הזכויות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17495חלק46-47, 49, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2008
קבלת תכנית18/02/2008