שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון

תוכנית בר/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון
מספר: בר/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק52-53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1968תאריך פרסום: 12/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1490. שנה עברית: התשכט .