שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב'

תוכנית עח/ מק/ 15/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב'
מספר: עח/ מק/ 15/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד מאזור מגורים א' - נחלות למגורים ב'. 2.חלוקת מגרש 215 לשני מגרשים: חלקה א' בנחלה חקלאית,בשטח של 9.486 דונם,למגורים א' בשטח 2.586 דונם ולמגורים ב' בשטח של 0.594 דונם. 3.קביעת מגבלות והוראות בניה. 4.שינוי קו בנין צדדים נקודתיים,בהתאם למצב קיים. 5.סימון מבנים להריסה וקביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר

תיאור המיקום:
בית יצחק-שער חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8211חלק17
8282חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/09/1998תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. שנה עברית: התשנח .