שינוי יעוד ממגורים א' ל-ב'

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים א' ל-ב'
מספר: הצ/ 5/ 1/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א', לאזור מגורים ב'.
ע"י מתן אפשרות לתוספת יח"ד בק"א.
שינוי קווי בנין.
שינוי צפיפות מ-3.0 יח' ל: 6.0 יח' לדונם.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
רח' הגפן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק297-30275
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 26/ 4הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4027. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1999תאריך פרסום: 11/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4783. עמוד: 4719. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/04/1998
קבלת תכנית26/10/1995