שינוי יעוד ממגורים וחקלאי למרכז אזרחי, חדרה

תוכנית חד/ 1233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים וחקלאי למרכז אזרחי, חדרה
מספר: חד/ 1233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאזור מגורים א' המוכרז כחקלאי, מאיזור חקלאי ומאיזור קרית חינוך
וספורט לאזור מרכז אזרחי, שצ"פ, שפ"פ ודרכים.
- קביעת הוראות בניה ובינוי לתוספת בניה למסחר במפלס 7.0 + ולתוספת בנין
משרדים.
- הרחבת דרכים קיימות בהתאם לתכנית כוללת לאיזור.
- איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
- שינוי קו בנין לדרך מס' 4 מקצה רצועת הדרך כדלקמן: קו בניין 5 מ' עבור שטח
החניה הפתוחה. קו בניין 15 מ' עבור היעוד מרכז אזרחי.
- קביעת הוראות בנושא הריסת חניות.
- קביעת הוראות בנושא סגירת פרגודים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
מצפון מערב לצומת כביש חיפה תל אביב הישן (דרך מס' 4)
ורחוב ארבע אגודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10054חלק19, 21110-111, 113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2435. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3151. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית19/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2003
קבלת תכנית25/06/2003