שינוי יעוד ממגורים למגרש ציבורי מגרשים מס' 542, 541 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למגרש ציבורי מגרשים מס' 542, 541 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע יעוד הקרקע שבתחום התכנית.
ב. לקבוע הורואת וזכויות בניה.
ג. לקבוע הוראות רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 796. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/1979
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/1979
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2664. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית01/05/1979