שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור - סככת אבלים, שיח דנון

תוכנית ג/ 18452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור - סככת אבלים, שיח דנון
מספר: ג/ 18452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של מגרש למגורים לטובת מגרש למוסדות ציבורי.
ב. קביעת תנאים והוראות בניה למבנה ציבור.

עיקרי ההוראות:
הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור מבנה ציבורי .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשיח' דנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18254חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנושינוי
תוכניתג/ 7405שייך דנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6047. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4164. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה23/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/12/2009
קבלת תכנית12/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201101224/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124326/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901723/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה