שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור

תוכנית ג/ 13218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור
מספר: ג/ 13218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. הרחבת שטחים למבני ציבור.
2. קביעת הוראות להקמת מבני ציבור ופיתוח השצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
2.2.1 שינוי יעוד הקרקע ממגורים ומשטח ציבורי פתוח לשטח למבנה ציבור מעורב בשצ"פ.
2.2.2 הועדה המקומית שפלת הגליל תהיה מוסמכת להוציא היתרי בנייה למבנה הציבור בהתאם לתכנית זו.
2.2.3 כל הוראות אשר לא שונו בתכנית זו יקבעו על פי הוראות תכנית ג/ 6957.
2.2.4 חלוקה: התכנית מאפשרת חלוקה נוספת למגרשי בניה בהתאם לגודל מגרש מינימלי המצויין בטבלת הזכויות ובהתאם לחוק.
2.2.5 תנאים למתן היתר בניה:
א. אישור תכנית בינוי לאתר.
ב. הבטחת ביצוע תשתיות.
ג. קביעת הנחיות סביבתיות.
ד. הגשת תכנית בינוי לכל המתם ובה ישמרו לפחות 40% משטח המתחם לצורכי שצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18581חלק10, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2968. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 135. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית11/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400715/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201422/07/2002