שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ

תוכנית ג/ 13326

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ
מספר: ג/ 13326
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הוספת שטחים פתוחים לרווחת תושבי תמרה.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד הקרקע ממגורים לשטח ציבורי פתוח.
כל ההוראות אשר לא שונו בתוכנית זו יקבעו עפ"י הוראות תכנית מס' ג/ 6958.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18564חלק15, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 690. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2002
קבלת תכנית05/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501013/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201802/10/2002