שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, מבשרת ציון, רחוב השלום 42

תוכנית הל/ 457/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, מבשרת ציון, רחוב השלום 42
מספר: הל/ 457/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת התכנית למצב הקיים בפועל לפי הפרוט הבא:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד.
2. קביעת קווי הבניין הקיימים בהתאם למסומן בתשריט ולנספח הבינוי.
3. קביעת שטחי הבנייה המרביים בחלקה: 268.46 מ"ר שטח עיקרי, 87.12 מ"ר שטח שירות, 18.84 מ"ר חניה.
4. קביעת קו בניין קיים לבריכה, עפ"י המסומן בתשריט.
5. קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלמבשרת ציוןמבשרת ציוןהשלום

תיאור המיקום:
מבשרת ציון,
בין קואורדינטות אורך 215/175 - 215/212
בין קואורדינטות רוחב 634/635 - 634/665
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30478חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 250תכנית מתאר מקומית מבשרת ציוןשינוי
תוכניתהל/ 320חלוקה חדשה וקביעת קווי בנין חדשים - אבו גוששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4870. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1898.
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2005
קבלת תכנית29/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601109/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005