שינוי יעוד ממלונאות ונופש למגורים ושטחים לאיחוד וחלוקה

תוכנית ש/ 22/ יט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממלונאות ונופש למגורים ושטחים לאיחוד וחלוקה
מספר: ש/ 22/ יט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאזור מלונאות ונופש לאזור מגורים א',
אזור מגורים ג', לדרך משולבת ולשצ"פ.
- שינוי יעוד משפ"פ לאזור מגורים א' ולדרך משולבת.
- קביעת הוראות בניה, זכויות בניה, תכליות ושימושים.
- איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק בהסכמת הבעלים,
למעט מגרש D1 שאינו כלול באיחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
שכונת נווה הברון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11294חלק6, 8, 10, 145, 7, 9, 11
11295חלק42
11319חלק90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 22בינוי מרכז אזרחי, זכרון יעקב.שינוי
תוכניתמק/ ש/ 22/ יא"שמורת זכרון", זכרון יעקב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3835. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2005. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/06/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/06/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות02/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1031. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2001
קבלת תכנית06/06/2001