שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק - אורווה וצימרים, מושב ברק

תוכנית ג/ 18822

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק - אורווה וצימרים, מושב ברק
מספר: ג/ 18822
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט אורווה עפ"י הנחיות תכניות מתאר מקומיות מס- ג/ 6540, ג/ 14304
הסדרת זכויות בנייה עבור מגורים+ מבנה משק+ צימרים
כללים למניעת פגיעה באיכות הסביבה ומטרדים
להסדיר את השימושים הקיימים
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה

עיקרי ההוראות:
הקמת מבנה משק ואורוות סוסים
קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי קרקע בתכנית
קביעת הוראות בנייה ליעודי השטחים: שטח מבנים, גובהם, מרווחי בנייה, צפיפות...
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
קביעת תנאים לביצוע התכנית
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20769חלק1
20770חלק35, 69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 1361תכנית מתאר -גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/06/2010
קבלת תכנית07/04/2010