שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן

תוכנית 23/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן
מספר: 23/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונת מישור הגפן ב- 149 יח"ד- בנה ביתך ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
חלוקת שטחים לאזורי מגורים א' - מגרשים ל- 149 יח"ד, לשטחים ציבוריים פתוחים, לדרכים ודרכים משולבות.
קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה, קביעת תנאים למתן היתר בניה, קביעת הוראות לתשתיות ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מישור הגפן בחלק המערבי של העיר

קואורדינטה X 162500-162900
קואורדינטה Y 579500-580400

גושים וחלקות:
גוש: 1/100212 בהסדר חלקי חלקות: 1
גוש: 39568 מוסדר חלקות: 273, 274 חלקי חלקות: 272
גוש: 39569 מוסדר חלקות: 269, 370, 371
גוש: 39570 מוסדר חלקות: 300, 301, 302, 303

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 37הרובע הדרומיכפיפות
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/2009תאריך פרסום: 29/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6026. עמוד: 747. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5583. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2008
קבלת תכנית31/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107330/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200801124/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה