שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים

תוכנית ג/ 11628

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים
מספר: ג/ 11628
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח המיועד למגורים בחלקה 45 עפ"י התב"ע שבתוקף ע"י שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'.
קביעת זכויות בניה, הוראות בניה ותנאים להוצאת היתר בניה ופיתוח השטח.
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.
בנחלה בחלקה א' בשטח המיועד למגורים (מגורים א') תותר הקמת 3 יח"ד.
תנאים למתן היתר בניה:
1. הגשת תוכנית פיתוח הכוללת: פתרון ניקוז, גינון ותאורה, תנועה וחניה ופינוי אשפה.
2. הסדרי תשתיות:
ביובף מים, אספקת חשמל כולל כל המתקנים הנדרשים, וכן תקשורת - עפ"י דרישות בזק.
3. פתרון אספקת גז (במידה וידרש).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר זיתים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17333חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1519. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3415. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2000
קבלת תכנית01/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202609/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002