שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגורים

תוכנית בר/ 40/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגורים
מספר: בר/ 40/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח לאיזור
מגורים א', שטח לבניני ציבורי ודרכים משולבות
ודרכים.
ב. שינוי יעוד מאיזור בעלי מקצוע לאיזור מגורים א'.
ג. ביטול דרכים קיימות, הרחבת דרכים קיימות והתווית
דרכים חדשות.
ד. שינוי יעוד משצ"פ לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
ישוב: קדרון

גוש 4702 מגרשים 2, 186-181, חלק ממגרשים 3, 187
222.
גוש 4707 חלק ממגרשים 154-156.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4702חלק3, 28-334, 34, 36
4707חלק3-5, 24
4708חלק8-11, 18, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5443. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/08/1999
פרסום לאישור בעיתונים30/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1999.
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. עמוד: 715. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/07/1997
קבלת תכנית24/03/1997