שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.

תוכנית גז/ 34/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.
מספר: גז/ 34/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מפורטת כדלהלן:
א. חלוקה בהסכמה - עפ"י פרק ג' סימן ז'.
ב. שנוי יעוד משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח,
למגורים ושטח ציבורי פתוח - 25 יח"ד.
ג. התוית דרך חדשה לאורך המגרשים, וכן מעבר להולכי רגל.
ד. קביעת הוראות פיתוח ובניה בשטח התכנית.
ה. סגירת תוואי טבעי לניקוז, ופתיחת תוואי חדש.
ו. הסדרת מוצא ניקוז מהשכונה עד למוצא ניקוז מוסדר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזר

תיאור המיקום:
מושב בית עוזיאל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4667חלק89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 34/ 7בית עוזיאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 324. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/08/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית19/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2002
קבלת תכנית21/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה