שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים.

תוכנית בר/ 22/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים.
מספר: בר/ 22/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים. ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות חניון ושבילים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
משק יסודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3915חלק21-28, 131-132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 22/ 2הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניוןשינוי
תוכניתבר/ 22תכנית מס' בר/22שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/04/1976תאריך פרסום: 08/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2210. שנה עברית: התשלו .