שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים

תוכנית ג/ 12230

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מספר: ג/ 12230
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א- שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.
ב- קביעת הוראות בניה וזכויות לתכנון.
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים.
קביעת התכליות המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)פקיעין )בוקייעה(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19093חלק9580, 82-84, 93-94, 96
19094חלק71-72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7995קרית חינוך חדשה ואכסניה, שינוי למתאר, פקיעין.שינוי
תוכניתג/ 3232תכנת מתאר -פקיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/2002תאריך פרסום: 15/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5120. עמוד: 217. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2383. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2001
קבלת תכנית26/11/2000