שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה שרות-שפרעם

תוכנית ג/ 15790

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה שרות-שפרעם
מספר: ג/ 15790
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה שישמש לתעסוקה/ מסחר/ תעשיה

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי מיוחד לשטח לשטח להקמת בניין שישמש תעסוקה/ מסחר/ תעשיה
שינוי ייעוד משטח חקלאי מיוחד לשפ"פ
קביעת התכליות והוראות לאזורים שונים
הנחיות להסדרי תנועה וחניה במגרש
הקטנת קו בניין מדרך ראשית 79 במקום 100 מ' ל - 50 מ' מציר הדרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10318חלק57, 59
10484חלק8-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 97הרחבת אזור תעשיה בניה ואנרגיה מזרח-שפרעםשינוי
תוכניתג/ 2325תחנת דלק - שפרעםשינוי
תוכניתג/ 7025מתאר שפרעםשינוי
תוכניתג/ 11009קטע צומת סומך - צומת המובילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2913. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2836. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/09/2005
קבלת תכנית25/09/2005