שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק (בית אריזה וקירור) גוש חלב

תוכנית ג/ 19686

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק (בית אריזה וקירור) גוש חלב
מספר: ג/ 19686
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכוננית שתאפשר הקמת בית אריזה וקירור, איחסון חקלאי.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע
קביעת תנאים למתן היתרי בניה
קביעת החניות סביבתיות
קביעת השימושים זכויות והוראות למבני משק
קביעת סה"כ שטחי הבניה
קביעת קוי הבנין
קביעת מגבלות בניה
קביעת תכסית הקרקע
קביעת גובה המבנים
הנחיות בינויי קביעת הוראות לפיתוח השטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14132חלק6789
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות26/11/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
הוגשו התנגדויות21/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5703. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית24/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2011
קבלת תכנית04/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים48424/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201101330/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה