שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד

תוכנית ג/ 14702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד
מספר: ג/ 14702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 46 יחידות דיור.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
התווית דרכים.
חלוקת מגרשים (חלקה מס' 59 וחלק מחלקה 60).
הקצאת שצ"פ.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע מגורים א'.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18818חלק36, 38, 59-60, 78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 931. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3356. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2005
קבלת תכנית06/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2004