שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:

תוכנית ג/ 13850

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:
מספר: ג/ 13850
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד השטח משטח חקלאי ומגורים למבנה דת ודרך (קבר נפיסה בינת אלחוסיין).
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלבג'ש )גוש חלב(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14098חלק5-8, 12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5382שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשיםשינוי
תוכניתג/ 912תכנית מתאר גוש חלבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 235. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4009. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח17/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית06/03/2003